Партньори

Основана през 2013 г., Les Apprimeurs е издателска къща и ьгенция за дигитална визуализация, посветена на подпомагане и консултиране на професионалисти от културния и образователния сектор за създаване на дигитално съдържание и успешно разпространение на тяхното изкуство. Специализиран във формат EPUB 3, екипът предоставя индивидуални експертни решения, за да отговори на новите очаквания на потребителите по отношение на достъпност, разпространение и интерактивност.

Дейността на фирмата е основно в 4 направления:
1. създаване на обогатени и достъпни дигитални продукти (електронни книги), които са отличени с няколко награди, под издателска марка на Les Apprimeurs.

2. издаване на илюстрирани книги.

3. разработване на иновативни образователни и дигитални инструменти за улесняване на достъпа до писмено съдържание.

4. обучение на професионалисти и студенти от издателска, аудиовизуална, художествена, дизайнерска, образователна сфера, желаещи да актуализират своите дигитални умения и да овладеят нови начини за създаване на дигитално съдържание.

Microkosmos е независима международна организация с нестопанска цел, създадена през 2016 г. в Италия. Целта на Microkosmos е да насърчава многообразието, междукултурността и да повишава осведомеността за различните културни прояви и техните ценности, за да насърчи развитието на културното взаимодействие, с цел да сближи хората и да запълни културните пропуски.
В началото основните дейности на фирмата са насочени към популяризиране и разпространение на гръцката култура, както класическа, така и модерна, на национално и международно ниво.

Microkosmos има за цел да популяризира:
1. дейности, които помагат на хората да подобрят своето творческо мислене и осъзнаването на културното и образователно многообразие в Европа, и успоредно с това да укрепи идентичността на ЕС.

2. културна достъпност чрез адаптиране и транскрибиране на културни, научни и правни текстове.

3. издателска дейност чрез издаване и / или разпространение на книги, мултимедийни инструменти, проучвания или изследвания.

4. организира или участва в обучителни дейности (семинари, конференции, обучителни и образователни курсове, лаборатории, обучителни семинари и др.).

5. художествено творчество и интеркултурализъм.
Организацията действа въз основа на принципите на социална солидарност с интердисциплинарен метод за културен растеж на личността – от всякакъв етнос и произход – благоприятствайки инструментите за интерпретация на различните художествени и социално-културни реалности.

И накрая, асоциацията организира ежегодно иновативни семинари относно културното наследство и изкуствата, насочени към млади хора, инвалиди, (им) мигранти и бежанци в сътрудничество с Университета в Торино

 

Фондация Европейско развитие е българска неправителствена организация, създадена през 2011 г. Мисията е да работи за развитие на гражданското общество, създаване на програми и организиране на събития, подпомагане на иновативни практики, предоставяне на образование и обучение на деца и младежи. Фондацията цели и социална интеграция на уязвими групи на обществото.

От 2012 г. Фондацията има споразумение с Българската агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политика и е организирала над 15 обучения в областта на меки умения и чужди езици (английски, руски, немски и гръцки) . Фондацията консултира млади хора относно разработването на бизнес план и насърчаването на неформалното образование и обучение. Екипът участва в разработването на онлайн образователни платформи и на разнообразни инструменти за дигитално обучение, подкрепящи неформалното образование.   About 250 learners have attended the courses organised by the Foundation. 

Фондацията е консултира различни частни и публични органи относно писането и изпълнението на проектни предложения, както и при разработването на различни видове анализи в областта на общинските социални услуги за Столична община. Около 250 учащи са посещавали курсовете, организирани от Фондацията.Бъдещите цели на фондацията са да продължи да работи в областта на младежките инициативи, непрекъснатото образование и обучение, културен обмен и да създаде регионални консултативни и образователни центрове за млади хора.

Logopsycom е образователен иновационен център, който създава и използва алтернативни методи или инструменти (например дигитални), за да подпомага обчунието в училища, центрове за професионално образование и обучение, други обучителни организации, както и младежи и родители. В началото фирмата е създадена, за да предоставя специализирано обучение на младежите със затруднения, особено тези младежи с диспраксия, дисфазия, дислексия и др. или така наречените младежи със специфични нуди в обучението. В тази връзка предлагаме този ноу-хау за достъпност на съдържание във всички проекти, в които участваме. 

Жизнеспособна кариерна пътека за всеки художник …

Вдъхновен от член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека, „Всеки има право да участва свободно в културния живот на общността, [и] да се наслаждава на изкуствата“, MYARTIST е мост между художниците и обществото.

MYARTIST е социално кооперативно предприятие, основано през 2018 г., специализирано в предоставянето на услуги от общ интерес или в реинтеграцията, чрез работа, обучение / консултации и наставничество, на хора в неравностойно положение и маргинализирани артисти (инвалиди, дългосрочно безработни, бивши задържани , наркомани и др.).

MYARTIST предлага услуги за управление, обучение, наставничество и консултиране на възпитаници от „училища по изкуства”, като кани компании да „осиновят” художник и да поемат оперативните му разходи (с цел създаване на картина, скулптура, организиране на фотографска изложба и т.н.). MYARTIST свързва творчески таланти с фирми за високи постижения. От синергията между компанията и художника се ражда безпрецедентна колекция от изкуства, изключително и иновативно свидетелство за предприемаческа идентичност на художника.

По този начин MYARTIST се стреми да демонстрира и ангажира изкуството като важен инструмент за насърчаване на диалога между различни народи, култури и мирогледи, за да насърчи толерантността и солидарността в защита на правата на човека, в основата на значението на връзката между художника и най-завладяващите въпроси на нашето време.

Асоциация „OpenEurope“ е организация с нестопанска цел с основен офис в Реус (Каталуния, Испания), която има за цел да помогне на младежи, които имат желание да участват в европейски програми и на възрастните, които работят в сектори, свързани с младеж. Всички проекти и инициативи на организацията имат за цел да включат преподаватели, учители, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които да имат за цел учене през целия живот. Нашите програми са предназначени да развият комуникацията, лидерството и професионалните умения на участниците.

Обръщаме специално внимание на нарастващия капацитет на неправителствените организации, както и на доброволците, работещи за решаване на социални проблеми. Ние помагаме да включим всички членове на общността в нашите проекти и дейности, особено тези, свързани с гражданската отговорност, имиграцията, технологиите в услуга на хората или интелигентните градове.

OpenEurope е първата и единствена квалифицирана мултипликационна точка в провинция Тарагона от европейската мрежа EURODESK. Тази мрежа представлява информационна услуга за европейски програми и инициативи в областта на образованието, обучението, професионалната реализация и младежта. Като официален представител на тази мрежа, това позволява на организацията да има свободен достъп до информацията в мрежата и да я споделя с младежите и всички хора, които се интересуват.

OpenEurope предлагат съвети и консултации относно международния младежки обмен в много европейски страни; търсят контакти или възможни партньори за изпълнение на европейски проекти и дават практически и полезни съвети за пътуване до европейските страни, които принадлежат към тяхната мрежа, наред с много други неща.

Това, че сме официален пункт, ни позволява да имаме свободен достъп до информацията в мрежата и да я споделяме с младежите и всички хора, които биха проявили интерес. Предлагаме съвети и консултации за международни младежки обмени в много европейски държави; търсим контакти или възможни партньори за осъществяване на европейски проекти и даваме практически и полезни съвети за пътуване до европейските държави, които са част от нашата мрежа, както и много други неща.